Welcome to ...Youth Anti Crime

 FOCUS GROUP

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group)
เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
และสกัดองค์ความรู้ เทคนิคตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวนทั้งสิ้น  25 คน 

เยาวชนพลังบวก

วิมุตยารามพิทยากร

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะผู้ดำเนินโครงการ"การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"

บุกจู่โจมน้องๆ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก

และเสริมสร้างเกราะป้องกัน ใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ต.ธนบัตร ฟักประไพ (พี่แบงค์) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ

 


  Youth Anti crime :

เกราะ ป้องกันภัยให้วัยรุ่น ep.1 
  Youth Anti crime :

เกราะ ป้องกันภัยให้วัยรุ่น ep.2
เยาวชนพลังบวก
วัดราชาธิวาส
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะผู้ดำเนินโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.วัดราชาธิวาส เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก
และเสริมสร้างเกราะป้องกันใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย นายนิรันดร์ เหลืองอร่าม
จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ

 
เยาวชนพลังบวก
ร.ร.ฉิมพลี
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่าย คณะผู้ดำเนินโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.ฉิมพลี เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก
และเสริมสร้างเกราะป้องกันใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย นายนิรันดร์ เหลืองอร่าม
จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ
 

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.ทวีธาภิเศก (ม.ต้น)
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้า คณะผู้ดำเนินโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.ทวีธาภิเศก (ม.ต้น)เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก
และเสริมสร้างเกราะป้องกันใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย นายนิรันดร์ เหลืองอร่าม
จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ
 

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.ทวีธาภิเศก
(ม.ปลาย)
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่าย คณะผู้ดำเนินโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.ทวีธาภิเศก (ม.ปลาย)เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก
และเสริมสร้างเกราะป้องกันใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย นายนิรันดร์ เหลืองอร่าม
จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะผู้ดำเนินโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก
และเสริมสร้างเกราะป้องกันใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย นายนิรันดร์ เหลืองอร่าม
จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ

 เยาวชนพลังบวก
ร.ร.วัดสระเกศ
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะผู้ดำเนินโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.วัดสระเกศ เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก
และเสริมสร้างเกราะป้องกันใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย นายนิรันดร์ เหลืองอร่าม
จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆเยาวชนพลังบวก
ร.ร.ราชดำริ
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะผู้ดำเนินโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.ราชดำริ เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก
และเสริมสร้างเกราะป้องกันใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย นายนิรันดร์ เหลืองอร่าม
จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ


เยาวชนพลังบวก
ร.ร.วัดมะลิ
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะผู้ดำเนินโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.วัดมะลิ เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก
และเสริมสร้างเกราะป้องกันใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์โดย ร.ต.ต.ธนบัตร ฟักประไพ รอง สว.จร. สน.บางขุนนนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ 

Gallery

 

 


 

 

 

 เกราะ : ป้องกันภัยให้วัยรุ่น EP.1

การสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีทัศนคติต่อการป้องกันภัยอาชญากรรมต่อตนเองและคนรอบข้าง

รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดอาชญากรรมต่อสังคม

 

 

 เกราะ : ป้องกันภัยให้วัยรุ่น EP.2

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แต่รู้หรือไม่ถ้าเราขาดความระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือ

ในที่สาธารณะก็จะทำให้เกิดอันตรายจากการใช้มือถือได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุ

เรามาดูกันเถอะว่า...

ทางเราได้นำเสนอความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความระมัดระวังจากการใช้โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ...

 

 

เยาวชนพลังบวก วิมุตยารามพิทยากร Ep.1

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะผู้ดำเนินโครงการ"การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"

ประกอบด้วย พี่โป้ พี่ซิด พี่ออย และพี่แป้ง บุกจู่โจมน้องๆ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก

และเสริมสร้างเกราะป้องกัน ใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ต.ธนบัตร ฟักประไพ (พี่แบงค์) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู และน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับ แล้วมาร่วมกิจกรรมและคอยติดตามสาระดีๆจากทางเพจ

"เครือข่ายเยาวชนพลังบวก"กันเรื่อยๆนะครับ

 

 

 

เยาวชนพลังบวก วิมุตยารามพิทยากร Ep.2

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะผู้ดำเนินโครงการ"การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพลังบวกฯ"

ประกอบด้วย พี่โป้ พี่ซิด พี่ออย และพี่แป้ง บุกจู่โจมน้องๆ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เพื่อเฟ้นหา "เครือข่ายเยาวชนพลังบวก" ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารพลังบวก

และเสริมสร้างเกราะป้องกัน ใจแก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ต.ธนบัตร ฟักประไพ (พี่แบงค์) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆ

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู และน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับ แล้วมาร่วมกิจกรรมและคอยติดตามสาระดีๆจากทางเพจ

"เครือข่ายเยาวชนพลังบวก"กันเรื่อยๆนะครับ

 

 

 

เยาวชนพลังบวก โรงเรียนฉิมพลี ตอน Cyberbullying

 


 

 

 

เยาวชนพลังบวก โรงเรียนทวีธาภิเศก ตอน สื่อลามกอนาจาร


 

 

 

 

เยาวชนพลังบวก โรงเรียนทวีธาภิเศก ตอน สื่อลามกอนาจาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com